UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM

 

1.               Wstęp

 • Dziękujemy za wybór marki realme! Niniejsza umowa z użytkownikiem (dalej zwana „Umową z użytkownikiem”) ma zastosowanie do spraw dotyczących użytkownika i spółki realme Chongqing Mobile Telecommunication Corp Ltd. (adres siedziby: No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei District, Chongqing; numer rejestracyjny: 91500112MA6016FM5C) oraz jej spółek stowarzyszonych, realme Mobile Telecommunications (Shenzhen) Co., Ltd, (zwanych łącznie w niniejszej Umowie z użytkownikiem „realme” lub „my”/„nas”/„nasze”), związanych z korzystaniem przez użytkownika z witryny realme.com i innych znajdujących się w jej domenie mikrostron (zwanych dalej w niniejszej Umowie z użytkownikiem „Witryną”).
 • Przed korzystaniem z Witryny należy uważnie przeczytać niniejszą Umowę z użytkownikiem, nasze Zasady dotyczące ochrony prywatności, Regulamin sprzedaży (jeżeli dotyczy) oraz wszelkie dodatkowe warunki i zasady, do których odnosi się niniejsza Umowa z użytkownikiem i/lub które są dostępne pod hiperłączem (zwane łącznie w niniejszej Umowie „Warunkami”). Przed wejściem do Witryny użytkownik powinien upewnić się, że w pełni rozumie Warunki, szczególnie postanowienia regulujące naszą odpowiedzialność wobec niego oraz sposób, w jaki odpowiedzialność ta może być ograniczona. Przed zakupem jakichkolwiek produktów w Witrynie należy przeczytać Regulamin sprzedaży.
 • Nagłówki w niniejszej Umowie z użytkownikiem mają charakter wyłącznie informacyjny i nie ograniczają jej zakresu ani w jakikolwiek inny sposób na nią nie wpływają.
 • Uzyskując dostęp do Witryny lub jej części, użytkownik akceptuje niniejszą Umowę z użytkownikiem. Umowa z użytkownikiem ma zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi tych, którzy przeglądają Witrynę, wspierają ją lub dodają treści w Witrynie. Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków niniejszej Umowy z użytkownikiem, nie powinien uzyskiwać dostępu do Witryny.
 • Użytkownik musi mieć ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat. Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej osiemnastu (18) lat mogą korzystać z Witryny wyłącznie pod nadzorem opiekuna. realme nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko wynikające z korzystania z Witryny bez nadzoru, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

2.               Oświadczenia i działania użytkownika

 • Przy zakupie dowolnych produktów lub usług w Witrynie może być konieczne utworzenie konta w niej. Jeśli użytkownik utworzył konto w Witrynie, może użyć danych rejestracyjnych, aby uzyskać dostęp do konta użytkownika w Witrynie. Należy upewnić się, że wszystkie informacje przesyłane w trakcie rejestracji (w tym między innymi dane tożsamości, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny i adres e-mail) są prawidłowe i dotyczą osoby użytkownika. Użytkownik będzie odpowiedzialny za aktualizowanie danych rejestracyjnych w przypadku, gdy po utworzeniu konta jakakolwiek ich część ulegnie zmianie.
 • Użytkownik powinien chronić dane konta i regularnie zmieniać hasło. Ponadto zgadza się on wykonać wszystkie wskazane w Witrynie czynności w przypadku, gdy zgubi hasło do konta lub wykryje nieupoważnione użycie konta przez osoby trzecie. Mamy prawo zablokować dowolne konto użytkownika, jeśli w naszej zasadnej opinii użytkownik naruszył którekolwiek z Warunków.
 • Użytkownikowi nie wolno:
  • kopiować, odtwarzać, ponownie publikować, zmieniać, poddawać inżynierii odwrotnej, demontować, dekompilować, rozbierać na części, usiłować wyeksportować kodu źródłowego, odszyfrowywać, pobierać, zamieszczać w Internecie, nadawać, przesyłać, udostępniać publicznie, dokonywać adaptacji, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Witryny ani wykonywać jakichkolwiek innych czynności mających na celu analizę lub odtworzenie jej kodu źródłowego, struktury i/lub koncepcji;
  • kopiować, redystrybuować jakiejkolwiek zawartości Witryny ani udzielać na nią podlicencji;
  • publikować, przekazywać lub przesyłać jakichkolwiek treści lub informacji, które mogą być niezgodne z prawem lub obraźliwe bądź naruszać prawa osób trzecich. Treści te mogą obejmować pornografię, treści przedstawiające przemoc, zawierające groźby, zniesławiające i/lub wszelkie treści naruszające dowolne przepisy i rozporządzenia obowiązujące w kraju, w którym użytkownik mieszka i/lub w którym prowadzimy działalność. Użytkownik musi w szczególności upewnić się, że wszelkie utworzone przez niego pseudonimy internetowe lub imiona postaci są zgodne z powyższymi wymogami. Użytkownikowi nie wolno również: używać Witryny do publikowania, przekazywania lub przesyłania jakichkolwiek informacji reklamowych, marketingowych lub wiadomości ze spamem;
  • używać Witryny w celu naruszenia praw lub interesów innych, np. praw własności intelektualnej, prywatności, reputacji i prawa do wizerunku (jeśli dotyczy);
  • używać Witryny do publikowania nieprawidłowych informacji w złej wierze lub tuszowania prawdy w celu wprowadzenia w błąd lub oszukania innych osób;
  • dopuszczać się jakichkolwiek czynów, które mogą naruszyć bezpieczeństwo Witryn, takich jak nieupoważnione wykorzystywanie danych lub nieupoważniony dostęp do serwerów/kont; nieupoważniony dostęp do publicznych sieci komputerowych lub systemu komputerowego innej osoby i/lub usuwanie, modyfikowanie bądź uzupełnianie przechowywanych tam informacji; usiłować sprawdzać, skanować lub testować Witryny pod kątem luk w zabezpieczeniach ani wykonywać innych czynności zagrażających bezpieczeństwu Witryny; usiłować zakłócić normalne działanie Witryny bądź wpłynąć na nie negatywnie; celowo rozpowszechniać złośliwego oprogramowania lub wirusów i/lub wykonywać innych czynności, które mogą zakłócić normalne działanie usług informacyjnych sieci bądź wpłynąć na nie negatywnie; fałszować nazw pakietów danych TCP/IP lub części nazw;
  • angażować się w jakąkolwiek działalność, która może wpłynąć negatywnie na sprawiedliwość usług świadczonych przez firmę realme bądź w inny sposób oddziaływać na normalne procedury działania Witryny, np. proaktywnie lub pasywnie oszukując w zakresie wyników, stosując niedopuszczone do użytku wtyczki osób trzecich lub inne niezgodne z prawem oprogramowanie, wykorzystując błędy w oprogramowaniu (zwane również lukami lub wadami) w celu zdobycia bezpodstawnych zysków bądź promując wyżej wspomniane niedopuszczone do użytku wtyczki osób trzecich, niezgodne z prawem oprogramowanie bądź błędy w Internecie lub na inne sposoby;
  • angażować się w jakąkolwiek działalność komercyjną, taką jak publikowanie reklam lub sprzedaż towarów bądź jakiekolwiek niezgodne z prawem działania, które mogą zagrażać interesom firmy realme, takie jak sprzedaż Kecoin, waluty w grze, niedopuszczonych do użytku wtyczek i narzędzi osób trzecich; i/lub
  • angażować się w inne działania zabronione przez przepisy i rozporządzenia obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika i w Chinach oraz zakłócające porządek publiczny bądź naruszające dobre obyczaje i zasady etyczne; a także działania, które naruszają zasadne prawa i interesy jakichkolwiek innych osób, spółek, grup społecznych lub organizacji.
 • Dokonując zakupu towarów lub usług od nas lub udzielając zgody na kontaktowanie się z nim w celach marketingowych, użytkownik zgadza się, że możemy wysyłać mu reklamy i informacje promocyjne (w tym wiadomości o handlowym i niehandlowym charakterze) – samodzielnie lub za pośrednictwem zewnętrznych firm reklamowych lub marketingowych. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie tych wiadomości marketingowych, [odznaczając tę opcję na swoim koncie].

3.               Prywatność

 • Firma realme szanuje prywatność użytkownika i dba o jej ochronę, jednocześnie wywiązując się ze wszystkich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas jego odwiedzin w Witrynie lub korzystania przez niego z usług online realme firma ta będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe na jego temat. Więcej informacji można znaleźć w [Zasadach dotyczących ochrony prywatności] firmy realme.
 • Witryna może zawierać hiperłącza do innych witryn, które mogą zainteresować użytkownika. Uwaga: firma realme nie ma kontroli nad treścią lub praktykami z zakresu prywatności takich witryn – przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych zaleca się zapoznanie z ich zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

4.               Hiperłącza do witryn

 • Witryna może zawierać hiperłącza do witryn lub stron utworzonych lub prowadzonych przez osoby trzecie, które nie są stowarzyszone z firmą realme ani przez nią upoważnione. Aktywacja takich hiperłączy może doprowadzić do opuszczenia Witryny. Takie adresy lub hiperłącza są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody użytkownika. Nie sprawujemy kontroli nad witrynami i stronami dostępnymi pod łączami w Witrynie lub z nią połączonymi ani nie weryfikujemy ich, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, przedstawiane na ich łamach produkty, usługi lub oferty ani skutki korzystania z nich. Użytkownik otwiera te witryny lub strony na własne ryzyko.
 • Użytkownikowi nie wolno zamieszczać w innej witrynie łącza do Witryny w sposób pozwalający użytkownikowi obejść stronę z niniejszą Umową z użytkownikiem.

5.               Treści utworzone przez użytkowników

 • Witryna może zawierać informacje i materiały przesłane przez innych jej użytkowników, w tym tablice ogłoszeń, pokoje rozmów i inne społecznościowe fora. Te informacje i materiały nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone. Poglądy wyrażane w Witrynie przez innych użytkowników nie odzwierciedlają naszych poglądów czy wartości, a firma realme nie ponosi wobec użytkownika lub dowolnej osoby trzeciej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub obrażenia poniesione przez użytkownika lub osobę trzecią w związku z treściami utworzonymi przez użytkowników.
 • Skargi dotyczące treści utworzonych przez użytkowników w Witrynie należy kierować pod adres service@realme.com.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane na koncie, w tym za wszelkie treści przesyłane przez niego w Witrynie lub tworzone na jej łamach oraz wszystkie wynikające z tego lub związane z tym skutki.
 • Zamieszczając treści w Witrynie, użytkownik oświadcza firmie realme, że przesyłane przez niego treści nie naruszają praw własności intelektualnej, prywatności, reputacji ani praw do wizerunku (jeżeli dotyczy) jakiejkolwiek osoby trzeciej, a użytkownik może być zobowiązany wypłacić firmie realme rekompensatę z tytułu jakiejkolwiek straty poniesionej przez nią w wyniku naruszenia niniejszej klauzuli.
 • Jeśli użytkownik uważa, że osoba trzecia narusza jego prawa własności intelektualnej, może przesłać skargę na adres ipservice@realme.com.

6.               Prawa własności intelektualnej

 • Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzoru i inne prawa własności intelektualnej (zastrzeżone i niezastrzeżone) w Witrynie i wszelkich zamieszczonych w niej treściach (w tym wszelkich tekstach, obrazach, dźwiękach, oprogramowaniu i innych materiałach) (zwanych dalej w niniejszej Umowie z użytkownikiem „Treściami Witryny”) pozostają własnością firmy realme i/lub jej licencjodawców.
 • Udzielamy użytkownikowi niewyłącznego, odwołalnego, nieprzenoszalnego prawa do korzystania z Witryny do własnych, osobistych i niekomercyjnych celów. Wszelkie inne użytkowanie Treści Witryny wymaga uprzedniej zgodny na piśmie.
 • Nazwy, obrazy i logo identyfikujące firmę realme lub osoby trzecie oraz ich produkty i usługi podlegają prawom autorskim, prawom do wzoru i/lub znakom towarowym należącym do firmy realme i/lub osób trzecich. O ile nie określono inaczej, żadne postanowienie niniejszej Umowy z użytkownikiem nie powinno być interpretowane jako udzielające jakiejkolwiek licencji lub przyznające prawa w zakresie użytkowania jakichkolwiek znaków towarowych, praw do wzoru lub praw autorskich firmy realme lub dowolnej innej osoby trzeciej.
 • Publikując lub przesyłając informacje lub treści za pomocą Witryny, użytkownik potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich i jest do tego uprawniony, a takie informacje lub treści nie naruszają praw żadnej osoby trzeciej Jeśli osoba trzecia zgłosi przeciw wobec informacji lub treści przesłanych przez użytkownika, możemy usunąć powiązane informacje lub treści, zależnie od sytuacji. Zastrzegamy także prawo do przedsięwzięcia odpowiednich środków prawnych, a użytkownik będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody poniesione przez firmę realme na skutek powyższego.

7.               Bezpieczeństwo i ochrona przed wirusami

 • Będziemy stosować zasadnie niezbędne środki techniczne w celu ochrony informacji i sprawdzenia oraz przetestowania materiałów na wszystkich etapach produkcji, jednak użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie składamy żadnego oświadczenia, nie zaciągamy zobowiązania ani nie gwarantujemy, że nasza Witryna i/lub usługi będą niezakłócone, bezpieczne i wolne od błędów lub wirusów, a zatem nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zakłócenia lub uszkodzenia danych użytkownika lub jego komputera, które mogą wystąpić podczas korzystania z Witryny lub pochodzących z niej materiałów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę jego komputera, w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz danych przechowywanych na komputerze, a także sprzętu, oprogramowania i przechowywanych danych osób trzecich, które mogą uzyskać dostęp do komputera użytkownika lub w inny sposób nawiązać z nim połączenie.

8.               Ograniczenie odpowiedzialności

 • Podejmiemy zasadne kroki, aby informacje widoczne w Witrynie były aktualne, dokładne i trafne. Żadne podane daty aktualizacji lub odświeżenia Witryny ani jakiejkolwiek powiązanej witryny nie oznaczają, że wszystkie informacje w Witrynie lub powiązanej witrynie zostały zmienione lub zaktualizowane.
 • Dostarczamy jednak Witrynę „w stanie, w jakim jest”, a użytkownik nie powinien polegać na zawartych w niej informacjach do jakichkolwiek celów. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy gwarancji co do autentyczności, dokładności, kompletności i integralności jakichkolwiek informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym informacji, treści lub reklam osób trzecich (zwanych w niniejszej Umowie z użytkownikiem „Informacjami”).
 • W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub niedogodności powstałe w wyniku polegania na takich Informacjach ani uzyskiwania dostępu do Witryny lub korzystania z niej, w tym między innymi za utracone zyski lub szkody pośrednie, uboczne lub wynikowe.
 • Nie będziemy odpowiadać za jakiekolwiek straty (w tym między innymi za utratę majątku, przychodów, plików danych i za inne niematerialne straty), które użytkownik może ponieść w następujących okolicznościach:
  • awaria i brak możliwości normalnej obsługi Witryny;
  • wstrzymanie lub opóźnienie usług świadczonych w Witrynie spowodowane wirusami komputerowymi, trojanem, innymi złośliwymi programami, atakami hakerów, zmianami technicznymi, awarią działu telekomunikacji bądź dostawców usług internetowych, konserwacją systemu lub powstałe z innych przyczyn;
  • wstrzymanie, zatrzymanie lub opóźnienie usług świadczonych w Witrynie lub samej Witryny z przyczyn takich jak zmiana przepisów i rozporządzeń, nakazy i decyzje organów sądowych, administracyjnych i innych (przy czym postaramy się powiadomić użytkownika z zasadnym wyprzedzeniem o jakimkolwiek zawieszeniu, zatrzymaniu lub wycofaniu); i/lub
  • straty spowodowane korzystaniem z Witryny w sposób nieprawidłowy lub naruszający niniejszą Umowę z użytkownikiem.
 • W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyłącza się wszelkie gwarancje, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, w tym między innymi gwarancje dotyczące prawa własności lub jakości materiałów bądź przydatności do określonego celu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za weryfikację treści Witryny przed ich użyciem oraz stosowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu zapobieżenia ryzyku.
 • Niniejsza Umowa z użytkownikiem w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności firmy realme za śmierć lub obrażenia spowodowane przez zaniedbanie, oszustwo lub fałszywe oświadczenie z jej strony bądź za jakiekolwiek inne kwestie, w zakresie których wyłączenie lub usiłowanie wyłączenia odpowiedzialności firmy realme byłoby niezgodne z prawem.
 • W przypadku gdy firma realme poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność w związku z niniejszą Umową z użytkownikiem lub obsługą Witryny, a taka odpowiedzialność nie jest inaczej ograniczona lub wyłączona przez postanowienia niniejszej Umowy z użytkownikiem, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do kwoty 100,00 GBP.
 • Do odpowiedzialności wynikającej z dostarczania użytkownikowi jakichkolwiek produktów lub usług mają zastosowanie inne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności – więcej informacji na ich temat można znaleźć w Regulaminie sprzedaży.

9.               Zwolnienie z odpowiedzialności

 • Użytkownik zgadza się chronić firmę realme, jej podmioty zależne, stowarzyszone, partnerów, członków kierownictwa, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, zabezpieczyć te podmioty i zwolnić je z odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek roszczenia, powództwa lub postępowania sądowego, a także z tytułu wszelkich strat, zobowiązań, szkód, kosztów i wydatków (w tym zasadnych kosztów obsługi prawnej) wynikających z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszej Umowy z użytkownikiem lub dokumentów włączonych do niej przez odniesienie bądź naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów lub praw osób trzecich.

 

10.            Aktualizacje niniejszej Umowy z użytkownikiem

 • Mamy prawo modyfikować w razie potrzeby warunki niniejszej Umowy z użytkownikiem i/lub powiązanych umów. O ile nie określono inaczej, nowa wersja Umowy z użytkownikiem wchodzi w życie w trybie natychmiastowym i od tej chwili ma zastosowanie do korzystania z Witryny przez użytkownika.
 • Użytkownik powinien sprawdzać warunki niniejszej Umowy z użytkownikiem za każdym razem, gdy korzysta z Witryny, aby upewnić się, że rozumie obowiązujące aktualnie warunki.

11.            Klauzula salwatoryjna

 • Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy z użytkownikiem zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo to wykonalne w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, a jego niewykonalna część zostanie uznana za wyłączoną z niniejszej Umowy z użytkownikiem (nie wpłynie to na ważność ani wykonalność jakichkolwiek innych postanowień).

12.            Rozwiązanie umowy

 • Niniejsza Umowa z użytkownikiem obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez nas. Odpowiedzialność i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania Umowy z użytkownikiem utrzymają moc po jej rozwiązaniu.
 • Jeśli wedle naszego wyłącznego uznania użytkownik nie przestrzega i/lub podejrzewamy, że nie przestrzega jakichkolwiek warunków lub postanowień niniejszej Umowy z użytkownikiem, możemy rozwiązać ją w dowolnej chwili, bez powiadomienia, a także odmówić użytkownikowi dostępu do Witryny i/lub dostępnych w niej produktów lub usług. Powyższe postanowienie nie wpływa na nasze prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy przysługuje nam ono ze względu na nieprzestrzeganie Umowy z użytkownikiem przez użytkownika.

13.            Całość umowy

 • Niniejsza Umowa z użytkownikiem i wszelkie zasady lub reguły działania opublikowane przez nas w Witrynie stanowią całość umowy i porozumienia między nami oraz regulują korzystanie przez użytkownika z Witryny, wszelkich Treści Witryny i/lub Usług, zastępując i unieważniając wszelkie uprzednie i równoczesne umowy, komunikację i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między nami a użytkownikiem (w tym między innymi poprzednie wersie Umowy z użytkownikiem).

14.            Zrzeczenie się praw

 • Niewyegzekwowanie lub nieskorzystanie przez nas z jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy z użytkownikiem lub przysługującego na jej mocy prawa nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

15.            Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

 • Sporządzenie projektu umowy, interpretacja, realizacja, rozwiązywanie sporów lub inne kwestie związane z niniejszą Umową z użytkownikiem podlegają przepisom prawa chińskiego.
 • Zarówno firma realme, jak i użytkownik zgadzają się spróbować rozwiązać wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy z użytkownikiem na drodze polubownej. Jeśli sporu nie uda się rozwiązać w ciągu 90 dni od daty jego powstania, dowolna ze stron ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu na drodze arbitrażu w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym w Shenzhen (SCIA).

16.            Kontakt z nami

 • Staramy się używać we wszystkich dokumentach i pismach jasnego i zrozumiałego języka, jednak jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy z użytkownikiem są niejasne, prosimy o kontakt pod adresem service @realme.com.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2020

Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions