1. Předmluva

 • Děkujeme, že jste zvolili realme! Tato uživatelská smlouva (v těchto podmínkách dále jako uživatelská smlouva) se použije na záležitosti týkající se vás a společnosti realme Chongqing Mobile Telecommunication            Corp Ltd. (sídlo: No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei District, Chongqing; registrační číslo: 91500112MA6016FM5C), a jejích přidružených společností, realme Mobile Telecommunications              (Shenzhen) Co., Ltd. (společně v této uživatelské smlouvě jako realme nebo my / nám / nás / naše) související s vaším používáním webových stránek realme.com a jakýchkoli jiných mikrostránek spadajících pod         tuto webovou doménu (dále v této uživatelské smlouvě jako webová stránka).
 • Předtím, než použijete webovou stránku, ujistěte se, že jste si pozorně přečetli tuto uživatelskou smlouvu, naše Zásady ochrany soukromí, obchodní podmínky (je-li to relevantní) a jakékoli další podmínky a zásady, na které odkazuje tato uživatelská smlouva a/nebo hypertextový odkaz (dále společně jako podmínky). Měli byste zajistit, abyste před návštěvou webové stránky plně pochopili obsah podmínek, zejména jakékoli podmínky upravující naši odpovědnost vůči vám a skutečnost, že tato odpovědnost může být omezená. Zajistěte prosím, abyste si před koupí jakýchkoli výrobků na webové stránce přečetli obchodní podmínky.
 • Nadpisy použité v této uživatelské smlouvě jsou uvedeny pouze pro přehlednost a tuto uživatelskou smlouvu nebudou omezovat ani ji jinak neovlivní.
 • Tím, že vstoupíte na webovou stránku nebo používáte některou její část, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jste vázáni uživatelskou smlouvou. Uživatelská smlouva se vztahuje na všechny uživatele webové stránky, včetně mimo jiné uživatelů, kteří procházejí nebo podporují obsah webové stránky a/nebo k němu přispívají. Pokud s podmínkami této uživatelské smlouvy nesouhlasíte, webovou stránku neotvírejte.

2. Prohlášení a kroky uživatele

 • Může být požadováno, abyste si při koupi jakéhokoli výrobku či služby na webové stránce vytvořili na ní účet. Pokud jste si na webové stránce vytvořili účet, můžete registrační údaje použít ke vstupu do svého uživatelského účtu na webové stránce. Musíte se ujistit, že všechny údaje, které budete zadávat během registrace (včetně údajů týkajících se vaší identity, čísla mobilního telefonu, korespondenční a e-mailové adresy, ale nejen těchto údajů), jsou správné a jsou to pouze údaje o vaší osobě. Ponesete odpovědnost za okamžitou aktualizaci svých registračních údajů, pokud v nich po vytvoření účtu dojde ke změně.
 • Údaje o svém účtu byste měli uchovávat na bezpečném místě a měli byste si pravidelně měnit heslo. Souhlasíte též s tím, že uskutečníte všechny kroky uvedené na webové stránce, pokud ztratíte heslo ke svému účtu nebo odhalíte, že váš účet neoprávněně používaly třetí strany. Máme právo zrušit kterýkoli uživatelský
 • Nesmíte:

(A) kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, měnit, zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, demontovat, pokoušet se exportovat zdrojový kód, dekódovat, stahovat, zveřejňovat, vysílat, přenášet, zpřístupňovat veřejnosti, přizpůsobovat, měnit nebo vytvářet odvozené dílo nebo se zapojit do jakékoli jiné činnosti, která analyzuje nebo replikuje zdrojový kód, strukturu a/nebo koncept webové stránky;

(B) kopírovat, dále distribuovat nebo sublicencovat jakýkoli obsah webové stránky;

(C) publikovat, předávat nebo přenášet jakýkoli obsah nebo informace, které mohou být nezákonné, urážlivé nebo porušovat práva třetí strany. Takový obsah může zahrnovat pornografii, násilný obsah, výhružný obsah, pomlouvačný obsah a/nebo jakýkoli obsah, který porušuje použitelné zákony a předpisy platné v zemi, v níž sídlíte a/nebo v níž sídlíme my. Musíte zejména zajistit, aby každé virtuální jméno nebo jméno postavy, které vytvoříte, odpovídalo těmto požadavkům. Rovněž nesmíte tuto webovou stránku používat k publikování, předávání nebo přenosu jakýchkoli reklamních informací, marketingových informací nebo nevyžádaných zpráv;

(D) používat webovou stránku k porušování zákonných práv či zájmů druhých, například práv duševního vlastnictví, soukromí, dobré pověsti a práva na portrét (je-li to relevantní);

(E) používat webovou stránku ke zveřejnění nesprávných informací se zlomyslným záměrem nebo zastírat pravdu s cílem podvést a oklamat druhé;

(F) zavázat se k jakémukoli jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost webové stránky, mimo jiné: použití neautorizovaných dat nebo vstup na neautorizované servery/účty; vstup do veřejných počítačových sítí nebo počítačového systému jiné osoby bez oprávnění a/nebo mazat, upravovat či doplňovat informace uložené v těchto systémech; pokusit se zkontrolovat, prohledat nebo otestovat zranitelnost webové stránky nebo jiná jednání, která mohou ohrozit její bezpečnost; pokoušet se narušit nebo poškodit normální fungování webové stránky, nebo se úmyslně zapojit do šíření škodlivého softwaru nebo virů a/nebo jiných jednání, která mohou poškodit a narušit běžné síťové informační služby, nebo do padělání názvů datových paketů TCP/IP nebo jejich částí;

(G) podílet se na aktivitách, které by mohly narušovat čestné záměry služeb poskytovaných společností realme nebo jinak ovlivňovat další běžné provozní postupy webové stránky, jako například činnosti proaktivního nebo pasivního falšování skóre či neoprávněné používání zásuvných modulů třetích stran či jiného nelegálního softwaru, využívání softwarových chyb (také nazývaných „zadní vrátka“ nebo „slabina“) k dosažení neoprávněného zisku, či propagace výše uvedených nepovolených zásuvných modulů třetích stran, nelegálního softwaru či chyb online nebo jakýmikoli jinými prostředky;

(H) podílet se na jakékoli obchodní aktivitě, jako je například pojištění či reklama, slevy na zboží, a jakýchkoli nelegálních aktivitách, které by mohly poškodit zájmy realme, jako je například prodej Kecoin, herní měny, nepovolených zásuvných modulů a nástrojů třetích stran; a/nebo

(I) zapojit se do jiných činností, které jsou zakázány platnými zákony a předpisy účinnými v zemi, ve které sídlíte, a v Číně, a které porušují veřejný pořádek, dobré zvyky a sociální morálku; jakož i činnosti, které porušují legitimní práva a zájmy jiných osob, společností, sociálních skupin nebo organizací.

 • Pokud jste u nás zakoupili zboží nebo služby nebo jste poskytli svůj souhlas s kontaktováním za účelem marketingu, souhlasíte s tím, že vám můžeme zasílat reklamy a propagační nebo reklamní informace (včetně komerčních a nekomerčních zpráv) sami nebo prostřednictvím reklamy třetích stran nebo marketingových společností. Máte právo svůj souhlas s těmito marketingovými sděleními odvolat tím, že [zrušíte tuto funkci ve svém uživatelském účtu].

3. Soukromí

 • Společnost realme respektuje vaše soukromí, zavázala se k jeho ochraně a dodržuje své povinnosti podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
 • Souhlasíte s tím, aby realme shromažďovala a zpracovávala vaše osobní údaje v rámci vaší návštěvy webové stránky nebo při používání online služeb realme. Více informací najdete v [Zásadách ochrany soukromí] realme.
 • Webová stránka mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které by vás mohly zajímat. Upozorňujeme vás, že realme nemá žádnou kontrolu nad obsahem nebo postupy ochrany soukromí na těchto stránkách. Doporučuje vám, abyste si předtím, než na těchto webových stránkách poskytnete jakékoli osobní informace, přečetli jejich zásady ochrany soukromí.

4. Propojené webové stránky

 • Webová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky vytvořené a udržované třetími stranami, které nejsou přidružené k realme nebo které realme neschválila. Aktivace takových hypertextových odkazů může způsobit, že webovou stránku opustíte. Takové adresy nebo hypertextové odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a informaci. Nekontrolujeme ani nerevidujeme žádné z těchto webových stránek, které jsou s touto webovou stránkou spojeny nebo propojeny, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich obsah, nabízené produkty, služby nebo nabídky ani za důsledky jejich použití. Na takové webové stránky vstupujete na vlastní riziko.
 • Webovou stránku nesmíte spojovat s žádnými webovými stránkami tak, aby uživatel mohl obejít stránku s touto uživatelskou smlouvou.

5. Uživatelem vytvořený obsah

 • Webová stránka může obsahovat informace a materiály nahrané jinými jejími uživateli, a to i na informační nástěnky, do chatovacích sekcí a do jiných komunitních fór. Tyto informace a materiály jsme neověřili ani neschválili. Názory jiných uživatelů vyjádřené na webové stránce nepředstavují naše názory či hodnoty a realme nenese odpovědnost vůči vám nebo jakékoli jiné třetí straně za žádné škody, ztrátu či strádání, které jste utrpěli vy nebo třetí strana v souvislosti s obsahem, který vygenerovali uživatelé.
 • Pokud máte nějaké stížnosti na obsah vygenerovaný uživateli na webové stránce, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese service@realme.com.
 • Nesete výhradní odpovědnost za všechna jednání v rámci svého účtu včetně jakéhokoli obsahu, který jste nahráli nebo vytvořili na webové stránce, a za všechny důsledky vyplývající z něj nebo s ním související.
 • Nahráním obsahu na webovou stránku potvrzujete společnosti realme, že nahraný obsah nebude porušovat práva duševního vlastnictví, soukromí, dobrou pověst a práva na portrét (je-li to relevantní) jakékoli třetí strany, a můžete mít povinnost nahradit společnosti realme jakoukoli ztrátu, která jí byla způsobena v důsledku porušení tohoto ustanovení z vaší strany.
 • Zjistíte-li, že právo duševního vlastnictví je na platformě realme porušováno třetí stranou, můžete podat stížnost na e-mailové adrese ipservice@realme.com.

6. Práva k duševnímu vlastnictví

 • Všechna autorská práva, ochranné známky, práva k průmyslovým vzorům a jiná práva duševního vlastnictví (registrovaná a neregistrovaná) na webové stránce a veškerý obsah (včetně veškerého textu, obrázků, zvuku, softwaru a dalšího materiálu) na webové stránce (uváděný v této uživatelské smlouvě jako obsah webové stránky) zůstávají svěřeny společnosti realme a/nebo jejím poskytovatelům licence.
 • Udělujeme vám nevýhradní, odvolatelné, nepřevoditelné právo používat webovou stránku pro vlastní osobní a nekomerční potřeby. K jakémukoli jinému používání obsahu webové stránky potřebujete naše předchozí písemné svolení.
 • Názvy, obrázky a loga identifikující realme nebo třetí strany a jejich výrobky a služby podléhají autorským právům, právům na průmyslové vzory a/nebo ochranným známkám, které vlastní realme a/nebo třetí strany. Není-li stanoveno jinak, žádné ustanovení této uživatelské smlouvy není chápáno jako udělení licence nebo práva na používání jakékoli ochranné známky, práva na průmyslové vzory nebo autorských práv realme nebo jakékoli jiné třetí strany.
 • Zveřejněním nebo nahráním informací či obsahu pomocí webové stránky potvrzujete, že jste držitelem autorských práv nebo jste k tomu byli ze zákona oprávněni a že informace či obsah neporušuje práva žádné třetí strany. V případě, že třetí strana vznese námitky proti jakýmkoli informacím či obsahu, které jste nahráli, můžeme podle příslušných okolností související informace nebo obsah smazat. Vyhrazujeme si též právo podniknout proti vám vhodné právní kroky a ponesete plnou odpovědnost za jakoukoli způsobenou ztrátu nebo škodu, kterou realme utrpí.

7. Zabezpečení a protivirová ochrana

 • Přijmeme přiměřeně nezbytná technická opatření na ochranu informací a kontrolu a testování materiálů ve všech stadiích výroby, ale uznáváte a souhlasíte s tím, že neprohlašujeme, nezaručujeme ani se nezavazujeme, že naše webová stránka a/nebo služby nebudou narušeny, budou bezpečné nebo bez chyb či virů, a tudíž nepřijímáme odpovědnost za žádnou ztrátu, narušení nebo poškození vašich dat či vašeho počítačového systému, ke kterému může dojít během používání webové stránky nebo materiálu z ní odvozeného. Přebíráte plnou odpovědnost za ochranu vašeho počítačového systému včetně počítačového hardwaru, softwaru a uložených dat ve vašem počítačovém systému a hardwaru, softwaru a uložených dat třetích stran, které mohou mít přístup do vašeho počítačového systému nebo s ním mohou být jinak spojeny.

8. Omezení odpovědnosti

 • Podnikáme přiměřené kroky k tomu, abychom na webové stránce prezentovali aktuální, přesné a relevantní informace. Na webové stránce nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být použito žádné konkrétní datum aktualizace či obnovy, které by naznačovalo, že všechny informace na webové stránce nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.
 • Webovou stránku však poskytujeme „tak, jak je“ a na informace na webové stránce by se nemělo spoléhat za žádným konkrétním účelem a neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky, pokud jde o pravost, přesnost, úplnost, relevanci a integritu jakýchkoli informací, které získáváte prostřednictvím webové stránky, včetně jakýchkoli informací, obsahu nebo reklam třetích stran (v této uživatelské smlouvě označovaných jako informace).
 • V žádném případě neponeseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo nepříjemnost způsobenou v důsledku spoléhání se na takové informace nebo přístupu na webovou stránku či její používání mimo jiné včetně jakékoli ztráty zisku nebo nepřímé náhodné či následné ztráty.
 • Nebudeme odpovídat za žádné ztráty (mimo jiné včetně ztrát majetku, výnosů, datových souborů a jiných forem nehmotných ztrát), které můžete utrpět za následujících okolností:

         (A) nefunkčnost a neschopnost provozovat webovou stránku normálně;

         (B) přerušení nebo zpoždění v poskytování služeb na webové stránce způsobené počítačovými viry, trojskými koni, jinými škodlivými programy, útoky hackerů, technickými nastaveními nebo                           nefungováním telekomunikačního oddělení nebo společností poskytujících internetové připojení, údržbou systému a z jiných podobných důvodů;

         (C) přerušení, ukončení nebo zpoždění služeb poskytovaných na webové stránce nebo samotné webové stránky z důvodů, jako jsou změny zákonů a předpisů, nařízení a rozhodnutí soudních,                           správních a jiných orgánů (i když se budeme snažit vám jakékoli pozastavení, ukončení nebo stažení přiměřeně oznámit); a/nebo

         (D) ztráty způsobené používáním webové stránky v rozporu s touto uživatelskou smlouvou nebo jejich nevhodným ovládáním z vaší strany.

 • V rozsahu povoleném zákony tímto výslovně vylučujeme záruky jakéhokoli druhu, ať již výslovné nebo mlčky předpokládané, jako např. záruky vlastnictví nebo kvality materiálů nebo vhodnosti použití ke konkrétnímu účelu. Nesete odpovědnost za ověření obsahu obsaženého na webové stránce před použitím a za přijetí nezbytných preventivních opatření s cílem předejít rizikům.
 • Tato uživatelská smlouva žádným způsobem neomezuje odpovědnost realme za úmrtí nebo zranění osoby v důsledku nedbalosti, podvodu nebo úmyslného klamání realme nebo za jakékoli jiné záležitosti, u nichž by vyloučení odpovědnosti realme nebo pokus o něj byly protiprávní.
 • V případě, že realme nese odpovědnost v souvislosti s touto uživatelskou smlouvou nebo provozem webové stránky a taková odpovědnost není nijak omezena nebo vyloučena touto uživatelskou smlouvou, bude naše odpovědnost omezena na částku 100,00 £.
 • Odlišná omezení a vyloučení odpovědnosti se budou uplatňovat na odpovědnost vzniklou v důsledku dodávky výrobku či služeb vám – více informací naleznete v obchodních podmínkách.

9. Odškodnění

 • Souhlasíte, že odškodníte, budete bránit a chránit realme, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance v souvislosti s jakýmikoli nároky, žalobami, soudními spory nebo řízeními, jakož i veškerými ztrátami, závazky, škodami, náklady a výdaji (včetně přiměřených právních poplatků), které vzniknou v důsledku vašeho nedodržení této uživatelské smlouvy nebo dokumentů, které obsahují jako odkaz, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práva třetí strany.

10. Aktualizace této uživatelské smlouvy

 • Máme právo v případě nutnosti změnit podmínky této uživatelské smlouvy a/nebo souvisejících dohod. Není-li stanoveno jinak, nabude nové znění uživatelské smlouvy účinnost okamžitě a bude se uplatňovat na vaše další používání webové stránky.
 • Měli byste podmínky této uživatelské smlouvy zkontrolovat při každém použití webové stránky, aby bylo zajištěno, že podmínkám platným v té době rozumíte.

11. Oddělitelnost

 • V případě, že bude jakékoli ustanovení této uživatelské smlouvy shledáno protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení přesto vykonatelné v plném rozsahu povoleném platným právem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od této uživatelské smlouvy (toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení).

12. Ukončení smlouvy

 • Tato uživatelská smlouva je účinná, pokud a dokud ji neukončíme. Povinnosti a závazky smluvních stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této uživatelské smlouvy.
 • Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte některou z podmínek nebo ustanovení této uživatelské smlouvy a/nebo máme podezření, že se tak stalo, můžeme tuto uživatelskou smlouvu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a můžeme vám odepřít přístup na webovou stránku a/nebo ke kterýmkoli výrobkům nebo službám zpřístupněným na webové stránce. Výše uvedené ustanovení nemá dopad na naše právo požadovat odškodnění, pokud jsme k tomu oprávněni z důvodu vašeho neplnění podmínek uživatelské smlouvy.

13. Celá smlouva

 • Tato uživatelská smlouva a jakékoli zásady nebo provozní předpisy zveřejněné na webové stránce představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání webové stránky, veškerého obsahu webové stránky a/nebo služeb, nahrazují a ruší jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích znění uživatelské smlouvy).

14. Žádné zpětvzetí

 • Naše neplnění nebo nevymáhání kteréhokoli práva či ustanovení této uživatelské smlouvy neznamená, že se tohoto práva nebo ustanovení vzdáváme.

15. Příslušné právní normy a řešení sporů

 • Vypracování, výklad, plnění, řešení sporů nebo jiné záležitosti této uživatelské smlouvy se řídí čínskými zákony.
 • Vy i my souhlasíme s tím, že se budeme snažit jakýkoli spor vyplývající z této uživatelské smlouvy vyřešit mimosoudní cestou. V případě, že spor nelze vyřešit do 90 dnů od data, kdy vznikl, mají obě strany právo postoupit spor Mezinárodnímu rozhodčímu soudu v Šen-čenu (SCIA).

16. Kontaktujte nás

 • Ve všech našich dokumentech a korespondenci se snažíme vyjadřovat jasně a srozumitelně. Avšak pokud je vám některé ustanovení této uživatelské smlouvy nejasné, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese service@realme.com.

Poslední aktualizace: 13. září 2019

 

 

 

 

 

Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions