Please choose your version

realme UI 1.0
RMX2101PU_11.A.27 Update log
21/12/2020
3.25G
69BF836D9574C885677FD63F50C284A3

ความปลอดภัย
● ความปลอดภัย
แพตช์ความปลอดภัยของ Android สำหรับเดือนธันวาคม 2020

ระบบ
● แก้ไขบักบางประการที่ทราบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

 

realme UI 1.0
RMX2103PU_11.A.35 Update log
10/12/2020
3.26GB
5C7E043C603C9BB32A5B74D6D5150676

ความปลอดภัย
● ความปลอดภัย
แพตช์ความปลอดภัยของ Android สำหรับเดือนธันวาคม 2020

ระบบ
● แก้ไขบักบางประการที่ทราบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

 

realme UI 1.0
RMX2111PU_11.A.21 Update log
28/12/2020
3.34GB
4B43A7AB82C236172EC28CCAAECD2EF9

ความปลอดภัย
● แพตช์ความปลอดภัยของ Android สำหรับเดือนธันวาคม 2020


ระบบ
● แก้ไขบักบางประการที่ทราบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

 

realme UI 1.0
RMX2170PU_11_A.25 Update log
30/12/2020
3.83GB
F41C0F883C5114BF386A56016EA16146

ความปลอดภัย
● อัพเดตแพทซ์ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบแอนดรอยด์สำหรับเดื:(2020#12)

ระบบ
● แก้ไขบักบางประการที่ทราบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

 

realme UI 1.0
RMX2185_11_A.81 Update log
8/12/2020
3.17GB
134798EB119CC6694AED3960E15BCC29

ความปลอดภัย
● อัพเดตแพทซ์ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบแอนดรอยด์สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2020


ระบบ
● แก้ไขบักบางประการที่ทราบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

realme UI 1.0
RMX2144PU_11.A.20 Update log
26/11/2020
3.73G
DA8670BFE0316FAD6D5AF67D3126C7A1

ความปลอดภัย
● อัพเดตแพทซ์ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบแอนดรอยด์สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2020
ระบบ
● แก้ไขปัญหาบางประการที่ทราบ และปรับปรุงความเสถียรของระบบ

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

 

realme UI 1.0
RMX2020_11.A.55 Update log
19/12/2020
3.03GB
38AE84FBA5E70D7A25ADA93FF3C01DA7

ความปลอดภัย
● อัพเดตแพทซ์ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบแอนดรอยด์สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2020

ระบบ
● แก้ไขบักบางประการที่ทราบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

 

realme UI 1.0
RMX2001_11.B.53 Update log
18/12/2020
3.19GB
53EB904F387D18003AC601919D02E1FC

ความปลอดภัย
● อัพเดตแพทซ์ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบแอนดรอยด์สำหรับเดือนธันวาคม 2020

ระบบ
● แก้ไขบักบางประการที่ทราบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

 

realme UI 1.0
RMX2061_11.A.41 Update log
29/12/2020
3.62GB
A50E5E0DC5972BA25E459661E6EF0AB0

ความปลอดภัย
● อัพเดตแพทซ์ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบแอนดรอยด์สำหรั ธันวาคม 2020

ระบบ
● แก้ไขบักบางประการที่ทราบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

 

realme UI 1.0
RMX2030EX_11.C.61 Update log
04/12/2020
2.97GB
CA58688AADFEBA6E566EC4F43151EA1F

ความปลอดภัย
● อัพเดตแพทซ์ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบแอนดรอยด์สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2020


ระบบ
● แก้ไขบักบางประการที่ทราบ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

การอัพเดทเวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์บนโทรศัพท์

ข้อสังเกต :

กรุณาสำรองข้อมูลก่อนการอัพเดท : การตั้งค่า -> การตั้งค่าเพิ่มเติม  -> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต -> การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

กรุณารักษาให้แบตเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า  30%

กรุณาอย่าปิดเครื่องขณะดำเนินการอัพเดท

 

วิธีการอัพเดทต้องดำเนินการอย่างไร?

1.Simple mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์ ไปที่การจัดการไฟล์และค้นหาเฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิกที่เฟิร์มแวร์ เลือกอัพเดทและรอจนกว่าการอัพเดทจะสำเร็จ

2.Recovery Mode

ถ่ายโอนเฟิร์มแวร์ที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD Card หลังจากนั้นดำเนินการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่ Recovery Mode

เลือกภาษาที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

เลือกการติดตั้งจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์และทำการค้นหาเฟิร์มแวร์จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์หรือ SD card

คลิกที่เฟิร์มแวร์และยืนยันการอัพเดท

กรุณาอย่าเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการอื่นๆจนกว่าโทรศัพท์จะดำเนินการอัพเดทเสร็จสิ้น

 

หากผู้ใช้งานไม่สามารถอัพเดทได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญพร้อมนำโทรศัพท์ หลักฐานในการชำระเงินและบัตรรับประกันของผู้ใช้งานเดินทางไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

* รูปภาพ การตั้งค่าและวิธีการอาจจะมีความแตกต่างไปตามโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน แต่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานและคำอธิบายในหัวข้อดังกล่าว

 

Package download will consume - traffic.Are you sure to download?
Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions