นโยบายการรับประกันโทรศัพท์มือถือ realme

นโยบายการรับประกันนี้ใช้กับโทรศัพท์มือถือ realme ที่จำหน่ายภายในประเทศไทยเท่านั้น เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมของrealme จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวสินค้า

 

1. อะไหล่และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เปลี่ยนจะเป็นของใหม่เท่านั้น 
2. อะไหล่ที่เปลี่ยนอยู่ในระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันเดิม หรือ 3 เดือนนับจากวันที่เปลี่ยน เลือกระยะเวลาที่ยาวนานกว่า

1. บัตรรับประกันและใบกำกับภาษีแสดงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ในการบริการหลังการขาย กรุณาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี; 
2.หากบัตรรับประกันและใบกำกับภาษีชำรุด เสียหาย และไม่สามารถให้สำเนาใบกำกับภาษีหรือหลักฐานการสั่งซื้อที่ถูกต้องได้ ทาง realme จะเปรียบเทียบข้อมูลของวันที่ลงทะเบียนใน E-Warranty กับวันที่ผลิตของโรงงาน ย้อนหลัง 3 เดือน และจะเลือกวันที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ให้เป็นวันที่การเริ่มรับประกัน เพื่อการให้บริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้; 
3. อุปกรณ์เสริม เช่น คู่มือ, บัตรรับประกัน และอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน ; 
4. ผลิตภัณฑ์ของ realme ที่ซื้อมาจากต่างประเทศจะไม่ได้รับการรับประกันภายในประเทศ หากมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม จะต้องมีค่าใช้จ่าย ในค่าบริการและค่าอะไหล่ ซึ่งจะต้องนัดหมายไว้ล่วงหน้ากับทางศูนย์บริการในประเทศก่อน เนื่องจากต้องพิจารณาความพร้อมของอะไหล่; 
5. อุปกรณ์เสริม (ซองหนัง, ฟิล์ม, เคสป้องกัน) และ อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้งานหรือทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการเคลม/เปลี่ยนเครื่อง แต่สามารถขอเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมใหม่ได้; 
6. อะไหล่เสียที่เคลมในการรับประกันทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของทาง realme ต้องส่งคืนบริษัทฯ. 

ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากบุคคลและกรณีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะไม่ได้อยู่ในกระบวนการรับประกันใดๆ แต่สามารถซ่อมแซมได้โดยมีค่าใช้จ่าย. 
1. .เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมเกินระยะเวลาการรับประกัน 
2. ไม่มีบัตรรับประกันและหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง ยกเว้นกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ภายในระยะเวลาการรับประกัน; 
3. ไม่ใช่มาตรฐานการรับประกันอย่างเป็นทางการของ realme ; 
4. ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง เช่นการตกพื้น การอัดทับ หรือโดนความชื้น; 
5. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม realme ชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือฟ้าผ่า; 
6. อาการชำรุดเกิดจากการใช้งานหรือการบำรุงรักษาไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน เช่นการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีอุณหภูมิสูงเกินหรือต่ำเกินไป, การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ผลิตจาก realme  ฯลฯ; 
7. การสึกหรอตามธรรมชาติ (เช่น กรอบหน้า กรอบหลัง ปุ่มกด หน้าจอ อุปกรณ์เสริม ฯลฯ); 
8. โทรศัพท์เกิดความเสียหายจากบุคคล เช่น การแกะเครื่อง, ซ่อมแซม, การรูทโปรแกรม, ปรับแต่งแก้ไข ฯลฯ. 

1. โปรดนำหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องและใบกำกับภาษีต้นฉบับตอนการซ่อมแซม (บัตรรับประกันและใบกำกับภาษีต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนและประทับตราโดยร้านค้าที่จำหน่าย และไม่มีการแก้ไขข้อมูล มิฉะนั้นถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง) และสติ๊กเกอร์ที่ระบุหมายเลข IMEI ในบัตรรับประกันต้องไม่ฉีกขาด. 
2. ก่อนที่จะทำการส่งเครื่องซ่อม ผู้ใช้โปรดสำรองข้อมูล (เช่นหมายเลขโทรศัพท์ ข้อความ รูปภาพ ฯลฯ ) ของตัวเองไว้ และทำการลบข้อมูลปกปิดส่วนตัวในตัวเครื่องออก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลสูญหายหรือการนำออกแพร่งพรายไปในที่สาธารณะ เพื่อการเคารพความเป็นส่วนตัว ทางศูนย์บริการและเจ้าหน้าที่ของ realme จะไม่รับผิดชอบต่อการสำรองข้อมูลหรือเรียกคืนข้อมูลของบผู้ใช้ และจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลหรือการแพร่งพรายของข้อมูล. 

สำหรับกรณีที่โดนความชื้น, ตกน้ำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงโทรศัพท์ โทรศัพท์อาจมีปัญหาอื่นเกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจเช็คของศูนย์บริการ realme เช่น ก่อนตรวจเช็ค โทรศัพท์สามารถโทรเข้า-ออกได้ แต่พอภายหลังจากการตรวจเช็ค พบว่าไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้แล้ว ซึ่งอาการเสียที่เกิดขึ้นเกิดจากผลกระทบอื่นๆของความชื้น หรือการดัดแปลงนั้นๆ ซึ่งศูนย์บริการอาจต้องให้ผู้ใช้ลงนามในข้อตกลงการซ่อมแซมก่อน ตามความจำเป็นของสถานการณ์ก่อนที่จะซ่อมเครื่อง; 
หากนโยบายการให้บริการใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย ผู้ใช้สามารถอ้างอิง มาตรฐานของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทยเป็นหลัก.

Back
Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions