ข้อตกลงผู้ใช้งาน

1. คานา
1.1. ขอบคุณที่เลือกโทรศัพท์ realme!
ข้อตกลงผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่าข้อตกลง) จะมีผลกับประเด็นต่างๆระหว่างคุณและ realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd (ที่อยู่จดทะเบียน: No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei District, Chongqing หมายเลขทะเบียน: 91500112MA6016FM5C) และบริษัทในเครือ โดย realme Mobile Telecommunications (Shenzhen) Co., Ltd, (ต่อไปนี้เรียกว่า realme หรือ เรา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ www.realme.com และเว็บไซต์อื่นๆที่อยู่ในหน้าของเว็ปไซต์เรา (ต่อไปนี้เรียกว่าเว็บไซต์)
1.2. ก่อนที่คุณจะใช้เว็บไซต์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการขาย (ถ้ามี) รวมถึงข้อกาหนด เงื่อนไข และนโยบายเพิ่มเติมใดๆ ที่อ้างในข้อตกลงผู้ใช้นี้ และ/หรือ อยู่ในลิงก์ที่เชื่อมโยง (ทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อกาหนดเหล่านี้ ถูกจัดเป็นข้อกาหนด) อย่างรอบคอบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับข้อจากัดหรือข้อยกเว้นความรับผิดชอบ ก่อนจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา
1.3. หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงผู้ใช้นี้ ได้รวบรวมเพื่อความสะดวกในการอ่านเท่านั้น และจะไม่จากัดหรือส่งผลกระทบต่อข้อตกลงผู้ใช้นี้
1.4. โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ ข้อตกลงผู้ใช้นี้จะถูกนาไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมถึงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้สนับสนุน และ/หรือ ผู้มีส่วนร่วมของเนื้อหาเว็บไซต์ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนดข้อตกลงผู้ใช้นี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์
2. การดาเนินการของผู้ใช้
2.1. คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีในเว็บไซต์เมื่อคุณต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆในเว็บไซต์ของเรา คุณยืนยันและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณอาจส่งในระหว่างการลงทะเบียน (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลประจาตัว หมายเลขมือถือ ที่อยู่ และอีเมลของคุณ) เป็นความจริง ถูกต้อง ถูกกฎหมาย และใช้งานได้ และเป็นข้อมูลของคุณเอง คุณควรอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนโดยเร็วในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมัครเข้าใช้หลังจากที่คุณสมัครเข้าใช้บัญชีแล้ว
2.2. คุณควรเก็บบัญชีและรหัสผ่านต่างๆ ที่ลงทะเบียนไว้ให้ปลอดภัย และเปลี่ยนรหัสเป็นประจา และคุณยอมรับที่จะทาตามขั้นตอนของทางเว็บไซต์เมื่อคุณทารหัสผ่านหายหรือพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ใดๆ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด แบบสมเหตุสมผล
2.3. คุณจะต้องไม่กระทากิจกรรมดังต่อไปนี้ :
(A) ทาสาเนา, ทาซ้า, ทาวิศวกรรมย้อนหลับ, ถอนแยกชิ้นส่วน, แยกส่วน,รื้อ, พยายามที่จะส่งออกซอร์สโค้ด ถอดรหัส และการกระทาอื่นๆ ที่วิเคราะห์หรือทาซ้าซอร์สโค้ด โครงสร้าง และ/หรือ แนวคิดของเว็บไซต์
(B) ทาสาเนา แจกจ่ายต่อ หรือให้ลิขสิทธิ์เนื้อหาของเว็บไซต์
(C) เผยแพร่ สื่อสาร ส่งผ่าน หรือจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่อาจทาให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ ความสามัคคีของคนในชาติ หรือเสถียรภาพทางสังคม หรือข้อมูลที่มีภาพอนาจาร ความรุนแรง เนื้อหาที่ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและอาจทาให้ผู้อื่นไม่พอใจ หรือเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายของรัฐที่ใช้บังคับ ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศ หรือตั้งชื่อที่ใช้เฉพาะในอินเทอร์เน็ตหรือชื่อสมมติที่มีข้อมูลดังกล่าว หรือเผยแพร่ สื่อสาร หรือส่งผ่านข้อมูลโฆษณา ข้อมูลการตลาด หรือข้อความสแปมใดๆ
(D) ใช้เว็บไซต์เพื่อละเมิดลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของผู้อื่น เช่น สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ภาพถ่ายบุคคล ความเป็นส่วนตัว และชื่อเสียง รวมถึง สิทธิภาพส่วนบุคคล (ถ้ามี)
(E) การบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยเจตนาที่มุ่งร้าย หรือปกปิดความจริงเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเพื่อหลอกลวงผู้อื่น
(F) ดาเนินการที่อาจลดทอนความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงแค่การใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์/บัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต; เข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วลบ แก้ไข หรือเพิ่มข้อมูลที่เก็บอยู่; พยายามตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของ realme หรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทาอื่นๆ ที่อาจทาให้การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายมีความเสี่ยง; พยายามขัดขวางหรือสร้างความเสียหายต่อการทางานตามปกติของ realme หรือเครือข่าย และการจงใจกระจายซอฟต์แวร์อันตรายหรือไวรัสและการกระทาอื่นๆ ที่อาจสร้างความเสียหายและรบกวนบริการข้อมูลเครือข่ายตามปกติ; การปลอมแปลงชื่อแพ็กเก็ตข้อมูล TCP/IP หรือบางส่วนของชื่อ
(G) ทากิจกรรมใดๆ ที่อาจลดทอนความเป็นธรรมของบริการที่ realme จัดให้ หรือทาให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการทางานตามปกติของเว็บไซต์ เช่น ตั้งใจโกงคะแนน หรือการใช้ปลั๊กอินของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายอื่นๆ การใช้ประโยชน์จากบัคในซอฟต์แวร์ (หรือเรียกว่า "ช่องโหว่" หรือ "ข้อบกพร่อง") เพื่อหาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม หรือเผยแพร่ปลั๊กอินของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย หรือบัคที่กล่าวถึงข้างต้นทางออนไลน์หรือโดยวิธีการอื่นๆ
(H) ทากิจกรรมทางการค้า เช่น การออกโฆษณาหรือการขายสินค้า หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่อาจทาให้ realme เสียผลประโยชน์ เช่น การค้าขาย Kecoin, สกุลเงินในเกม, ปลั๊กอินและเครื่องมือของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
(I) มีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ที่ห้ามไว้ในกฎหมายปกครอง กฎข้อบังคับ นโยบาย และการละเมิดคาสั่งสาธารณะ ขนบธรรมเนียมอันดี และจรรยาบรรณทางสังคม รวมถึงการดาเนินการที่ละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายและผลประโยชน์ของบุคคล บริษัท กลุ่มทางสังคม และองค์กรอื่นใดก็ตาม;
2.4. ในกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ จาก realme และให้การยินยอมในการติดต่อเพื่อการตลาด แสดงว่าคุณอนุญาตให้ realme ส่งโฆษณา โปรโมชั่น หรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ (รวมถึงข้อความทางการค้าและไม่ใช่ทางการค้า) ให้กับคุณโดยตรง หรือส่งผ่านผู้โฆษณา
ภายนอก หากการดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ และคุณมีสิทธิ์ปิดฟังก์ชั่นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลนี้ได้
3. ความเป็นส่วนตัว
3.1. realme เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายคุ้มครองทีเกี่ยวข้อง
3.2. คุณรับทราบว่า realme จะเก็บรวมรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในขณะที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือเมื่อคุณใช้บริการออนไลน์ของทาง realme สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปดูที่ (นโยบายความเป็นส่วนตัว)
3.3. เว็บไซต์อาจจะมีลิงก์เฉพาะไปยังเว็บไซต์อื่นที่คุณอาจสนใจ โปรดทราบว่าทาง realme ไม่มีการควบคุมเนื้อหาหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ realme แนะนาให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
4. เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
4.1. เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เฉพาะไปยังเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่สร้างโดยบุคคลภายนอกซึงไม่เกี่ยวข้องกับ realme หรือไม่ได้รับอนุญาตจากทาง realme ซึ่งการเปิดใช้งานลิงก์เฉพาะ อาจทาให้คุณออกจากเว็บไซต์ของเรา ลิงก์เฉพาะดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกและเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมหรือตรวจทานเว็บไซต์รวมถึงหน้าเว็บใดๆเหล่านี้ที่เชื่อมโยงกับเว็บเซต์เรา ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นาเสนอจากเว็บเหล่านี้ รวมถึงข้อเสนอหรือผลที่ตามมาจากการใช้งาน การเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
4.2. คุณต้องไม่เชื่อมโยงเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด ในลักษณะที่ทาให้ผู้ใช้สามารถเลี่ยงหน้าที่มีข้อตกลงผู้ใช้นี้
5. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
5.1. เว็บไซต์อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลหรือเนื้อหาที่ได้มีการอัปโหลดโดยผู้ใช้คนอื่นของเว็บไซต์ รวมไปถึง กระดานข่าว ห้องสนทนา และการทาฟอรัมชุมชนต่างๆ ข้อมูลหรือเนื้อหาเหล่านี้ยัง
ไม่ได้รับการตรวจสอบหรืออนุมัติจากเรา มุมมองที่แสดงโดยผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นมุมมองตัวแทนของทางเรา และทาง realme จะไม่รับผิดชอบต่อคุณและบุคคลภายนอกอื่นๆสาหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือปัญหาที่เกิดจากการมีความสัมพันธ์ในเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ที่สร้างขึ้นเอง
5.2. โปรดติดต่อเราทางอีเมล์ service@realme.com ในกรณีที่คุณต้องการที่จะแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้อื่นบนเว็บไซต์ของเรา
5.3. คุณเป็นคนรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสาหรับการกระทาทั้งหมดภายในบัญชีของคุณ รวมถึงเนื้อหาที่อัปโหลดหรือสร้างขึ้นโดยคุณ และผลที่ตามมาจากการกระทาใดๆของคุณ ผ่านเว็บไซต์ของเรา
5.4. สาหรับการอัปโหลดเนื้อหาลงบนเว็บไซต์ คุณยืนยันว่าเนื้อหาที่อัปโหลดจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง และสิทธิ์ของภาพบุคคุล (ถ้ามี) ของบุคคลภายนอกใดๆ และคุณอาจต้องชดเชยให้กับทาง realme สาหรับการสูญเสียใดๆ ทีเกิดขึ้นจากการที่คุณฝ่าฝืนข้อตกลง
5.5. หากคุณพบว่ามีการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยบุคคลภายนอกบนในเว็บไซต์ realme คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ ipservice@realme.com
6. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR)
6.1. ลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้า ทั้งหมด สิทธิ์ในการออกแบบและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (ที่ได้จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน)บนเว็ปไซต์และเนื้อหาทั้งหมด(รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์และอื่นๆ)ที่อยู่บนเว็ปไซต์ (อ้างถึงในข้อตกลงผู้ใช้นี้เป็นเนื้อหาเว็ปไซต์) ยังคงตกเป็นของ Realme และ/หรือ ผู้ให้อนุญาต เราให้สิทธิ์ในการไม่ผูกมัด ยกเลิก แต่ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ในการใช้เว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การใช้เว็บไซต์แบบอื่นๆต้องได้รับคายินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก realme
6.2. เนื้อหา รูปภาพ และโลโก้รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุ realme หรือบุคคลภายนอก อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์การออกแบบและ/หรือ เครื่องหมายการค้าที่เป็นของ realme และ/หรือ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ในข้อตกลงนี้ไม่มีการอนุญาตให้ใช้หรือให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าหรือการออกแบบของ realme หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ
6.3. คุณจะต้องยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในข้อความหรือข้อมูลที่คุณเผยแพร่หรืออัปโหลด รวมไปถึงการใช้งานในเว็บไซต์ และข้อมูลหรือเนื้อหาเหล่านั้นจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของบุคคลภายนอกใดๆ ในกรณีที่บุคคลภายนอกยื่นข้อคัดค้านใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณอัปโหลด realme มีสิทธิ์ในการลบข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามที่จาเป็น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการตามกฎหมายกับคุณ คุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยสาหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับ realme หรือบุคคลภายนอก
7. ความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส
7.1. เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคที่จาเป็น ในการปกป้องข้อมูล ตรวจสอบ และทดสอบในทุกขั้นตอนของการผลิต แต่คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่ได้รับประกัน หรือปฏิเสธว่าเว็บไซต์ และ/หรือ บริการของเราจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัส ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา คุณต้องรับผิดชอบสาหรับการปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ของคุณรวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และข้อมูลที่เก็บไว้ของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ
8. ข้อจากัดความรับผิด
8.1. เราใช้วิธีที่เหมาะสมในการนาเสนอข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้องและเกี่ยวข้องลงบนเว็บไซต์ โดยไม่ระบุวันที่จะอัพเดตหรือรีเฟรชบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์เราและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนั้นจะได้รับการแก้ไขหรืออัพเดต
8.2. อย่างไรก็ตาม เรานาเสนอข้อมูลลงบนเว็บไซต์ “ตามสภาพ” และข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์จะไม่ถูกอ้างอิงแค่ในวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ และเราไม่รับประกันความเป็นจริง ความถูกต้องแม่นยา หรือความครบถ้วนของข้อมูลและเนื้อหา โฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลอื่นใดของบุคคลภายนอก(ในข้อตกลงผู้ใช้นี้จะเรียกว่าข้อมูล)
8.3. realme จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากข้อมูลดังกล่าว หรือการเข้าถึง หรือการใช้เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จากัด การสูญเสียกาไรทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่เป็นผลข้างเคียงหรือเป็นผลสืบเนื่อง และต่อการทารายการและการกระทาใดๆ ที่ realme ไม่ได้เข้าร่วมด้วยโดยตรงไม่ว่าในกรณีใดๆ
8.4. realme จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย (รวมถึงแต่ไม่จากัด การสูญเสียทรัพย์สิน รายได้ ไฟล์ข้อมูล และการสูญเสียรูปแบบอื่นๆ) ที่จะคุณอาจจะประสบภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้
(A) ความผิดปกติและไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ
(B) dการหยุดชะงักหรือความล่าช้าในการให้บริการบนเว็บไซต์ที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจัน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ การโจมตีของแฮกเกอร์ การปรับเปลี่ยนหรือข้อบกพร่องทางเทคนิค ของหน่วยงานและผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม การบารุงรักษาระบบ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ
(C) dการยุติการยกเลิกหรือความล่าช้าของการให้บริการบนเว็บไซต์ realme ด้วยสาเหตุอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงคาสั่ง และคาตัดสินของศาล, องค์กรด้านการปกครอง และองค์กรอื่นๆ (แม้ว่าเราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลใด ๆ ก็ตาม); และ / หรือ
(D) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์โดยละเมิดกฎ หรือใช้งานที่ไม่เหมาะสม
8.5. ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันทุกประเภท ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดยไม่รวมโดยชัดแจ้ง รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงการรับประกันความเป็นเจ้าของหรือคุณภาพของวัสดุหรือความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ก่อนที่จะใช้ และใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยง
8.6. ข้อตกลงผู้ใช้นี้ไม่จากัดความรับผิดชอบของ realme ต่อการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทจากสาเหตุเลินเล่อของทางเรา รวมถึงการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงที่เป็นเท็จ
8.7. ในกรณีที่ทาง realme จะต้องรับผิดชอบความผิดใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงผู้ใช้นี้ หรือการดาเนินการของเว็บไซต์ และถ้าความรับผิดชอบดังกล่าวไม่จากัด หรือไม่ได้รวมอยู่ในข้อตกลงผู้ใช้นี้ ความรับผิดชอบของเราจะจากัดที่ £100 เท่านั้น
8.8. ข้อจากัดและข้อยกเว้นที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความรับผิดชอบที่เกิดจากการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆให้กับคุณ – โปรดดูข้อกาหนดการขายสาหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้
9. การชดใช้ค่าเสียหาย
9.1. คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และปกป้อง realme รวมถึงบริษัทในเครือ หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ ผู้ฝึกงาน พนักงาน รวมถึงการสูญเสียต่างๆ ทางต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้ฉบับนี้หรือเอกสารที่ได้รวบรวมไว้ โดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคลภายนอก
10. การปรับปรุงข้อตกลงผู้ใช้
10.1. เรามีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกาหนดของข้อตกลงผู้ใช้นี้ และ/หรือ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเมื่อจาเป็น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณสามารถเข้าไปดูเวอร์ชั่นล่าสุดของข้อตกลงฉบับนี้ได้ทางเว็บไซต์
10.2. คุณควรตรวจสอบข้อกาหนดของข้อตกลงผู้ใช้นี้ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกาหนดที่ใช้ในเวลานั้น
11. การเป็นโมฆะ
11.1. ในกรณีที่ข้อกาหนดใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้นี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกาหนดดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายใช้บังคับอนุญาต และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะถูกตัดออกจากข้อตกลงผู้ใช้นี้ (การพิจารณาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่น ๆ )
12. การสิ้นสุด
12.1. ข้อตกลงผู้ใช้นี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าจะมีการบอกเลิกโดยเรา ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่กรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุดจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกข้อตกลงผู้ใช้นี้
13. ข้อตกลงทั้งหมด
13.1. ข้อตกลงผู้ใช้นี้ และนโยบายใดๆหรือกฎการดาเนินงานที่เราโพสต์ลงบนเว็บไซต์ ประกอบด้วยข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมด การควบคุมการใช้งานของเว็บไซต์ เนื้อหาบนเว็บไซต์ และ/หรือ บริการใดๆ รวมถึงข้อตกลงการแทนที่ และการยุติข้อตกลง การสื่อสารและข้อเสนอ ไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและ realme (รวมไปถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะข้อตกลงผู้ใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้า)
14. ไม่มีการสละสิทธิ์
14.1. ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใดๆของข้อตกลงผู้ใช้นี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว
15. กฎหมายที่มีผลบังคับใช้และการระงับข้อพิพาท
15.1. การร่าง การตีความ การปฏิบัติ การระงับข้อพิพาท หรือประเด็นอื่นๆ ของข้อตกลงนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน
15.2. คุณและ realme ควรเจรจากันอย่างเป็นมิตรก่อนเพื่อหาข้อยุติเมื่อเกิดข้อพิพาทใดๆ ขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายจากข้อตกลงนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่เกิดข้อพิพาทดังกล่าวขึ้น แต่ละฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลประชาชนในพื้นที่ที่ realme ตั้งอยู่เพื่อหาข้อยุติโดยใช้กระบวนการทางศาล
ติดต่อเรา
15.3. เราพยายามใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจได้ในเอกสารและการติดต่อทั้งหมดของเราอย่างไรก็ตามหากสิ่งใดก็ตามภายในข้อตกลงผู้ใช้นี้ไม่ชัดเจนกรุณาติดต่อเราผ่านทาง service @ realme.com
อัพเดทล่าสุด: 13 ก.ย. 2562

Back
Choose your market
Products may have different prices and availability based on market
Asia-Pacific
Europe
Middle East and Africa
Latin America
Other Regions